Tổng giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

JD/ Mô tả công việc
1. Planning
– Working closely with client/Project Leader to understand & identify client’s briefs/- Làm việc với khách hàng / Trưởng dự án để hiểu và xác định các bản tóm tắt của khách hàng.
– Researching & brainstorming to devise a campaign that meets the client’s requirements/- Nghiên cứu & xây dựng đưa ra chiến dịch đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
– Developing the proposal (partly or wholesome) under the directions of linemanager/- Phát triển đề xuất (một phần hoặc toàn bộ) theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
– Managing timeline during the journey of planning process & make necessary adjustment until the directions are selected by the clients/- Quản lý dòng thời gian trong suốt quá trình lập kế hoạch & thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho đến khi các hướng được khách hàng lựa chọn.
2. Show Development:
– Working closely with line manager to build up the concept, strategic direction, engagement ideas & mechanism for the event show/- Phối hợp chặt chẽ với quản lý trực tiếp để xây dựng ý tưởng, định hướng chiến lược, ý tưởng và cơ chế tham gia cho chương trình sự kiện.
– Briefing creative & film designers to execute the visuals. Ensuring the quality & consistency of art & project concept/- Giới thiệu tóm tắt các nhà thiết kế sáng tạo & phim để thực hiện hình ảnh. đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của nghệ thuật & khái niệm dự án.
– Working with show producers/specialists to develop stage performances following the agreed direction./ – Làm việc với các nhà sản xuất chương trình/chuyên gia để phát triển các tiết mục sân khấu theo định hướng đã thống nhất
3.Training and support
– Supervise and give guidance to junior members of the planning team /Giám sát và hướng dẫn các thành viên cấp dưới của nhóm lập kế hoạch
Yêu cầu công việc
* Having at least 2 years’ working experience as a same position/ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
* Good at spoken & written English communication skills./ Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nói & viết t ốt
* Has good background in Marketing/ Có nền tảng tốt về Marketing
* Understanding all office software well, especially master of Microsoft PowerPoint/Canva/… Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt thành thạo Microsoft PowerPoint/Canva
* Presenting confidently/ Tự tin khi thuyết trình
4. Quyền lợi
* opening working environment/ Làm việc trong môi trường cởi mở
* Competitive salary and bonus based on the actual performance/ Lương thưởng cạnh tranh theo hiệu quả công việc thực tế ( > 15M )
* Social Insurance, Health Insurance as required by law/ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
* Project-based bonus/thưởng theo dự án
5. Kỹ năng cần thiết
Tiếng Anh.•Planning Management•Content

Liên Hệ : nhansu@nhuaminhnguyen.com
Hotline: 094 6570505

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *