총 장바구니 (0)

장바구니

Add Your Heading Text Here

Giới Thiệu Về Nhựa Minh Nguyên

Thành lập vào năm 2015, Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Nhựa Minh Nguyên là nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm linh kiện nhựa và khuôn mẫu chất lượng cao. Được biết là một , trong những Công ty do mẹ Tiền thân tập Đoàn Phước Thành được đề xuất mở rộng nhân rộng trong lĩnh vực Phát triển và đồng hành công nghiệp sản xuất. Do vậy Là chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu, chính xác và sản xuất phụ tùng cơ khí, chúng tôi cung ứng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như hàng gia dụng kỹ thuật số, linh kiện điện tử và phụ tùng xe cơ giới.

Tầm Nhìn

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, đáng tin cậy trong kinh doanh với tính minh bạch trong sản xuất, trách nhiệm và đối xử bình đẳng với khách hàng, cổ đông

Giá Trị Cốt Lõi

Dịch vụ có tâm, chất lượng có tầm! Mang đến những giải pháp sản xuất trên từng sản phẩm, an toàn & hiệu quả, giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững, chất lượng sản xuất đứng top Quốc tế mà Nhựa Minh Nguyên đưa lên làm hàng đầu. Với tiêu chí Doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững, cũng như thương hiệu của chúng tôi vươn mình ra thế giới, để nêu cao giá trị đầu “Ngành Nhựa Việt Nam”.

  • Minh Nguyên Founder & Ceo

Minh Nguyen 플라스틱을 소개합니다

– 2015년에 설립된 Minh Nguyen 플라스틱 지원 산업 주식회사는 고품질 플라스틱 부품 및 금형 전문 제조업체입니다. 산업 개발 및 제조 분야에서 확장을 제안한 것은 전신인 Phuoc Thanh 그룹이 소유한 회사 중 하나인 것으로 알려져 있습니다. 따라서 금형 제작, 정밀, 기계 부품 생산 분야의 전문가로서 디지털 홈 제품, 전자 부품, 자동차 부품, 모터 등 다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있습니다.
– 가정용 플라스틱, 임업 산업용 플라스틱, 블로우 성형, 하이테크 플라스틱이 모여 베트남에서 두 번째로 큰 주문을 받았습니다.

– 최고의 품질을 위해 최선을 다하는 우리는 국제 표준의 현대적인 장비와 고도로 숙련되고 경험이 풍부한 직원으로 구성된 팀을 기반으로 고객에게 최고의 제품을 제공할 것을 보장합니다.

– 삼성의 글로벌 공급망에서 1차 공급업체가 됨으로써 제품과 서비스의 품질은 물론 회사의 올바른 개발 방향이 확인되었습니다. 회사의 제품과 서비스는 유명한 글로벌 고객이 인증한 국제 품질 표준을 충족합니다. Minh Nguyen Plastic은 지속적으로 종합적인 품질을 개선하고 개선하며 항상 세계의 첨단 기술은 물론 개발 동향을 따라잡습니다. 베트남 업계의 선두 위치와 국제 무대에서 가치 있는 위치를 보장합니다.

– 회사의 제품과 서비스는 전 세계 국가와 협력하여 국제 품질 표준을 충족하며 Minh Nguyen Plastic의 제품은 일본, 인도, 인도네시아, 독일 및 기타 국가에 도달했습니다.미래.

Minh Nguyen 플라스틱 미션

– 2015년에 설립된 Minh Nguyen 플라스틱 지원 산업 주식회사는 부품 제품 전문 제조업체입니다.
– 엄격한 품질관리 시스템과 선진 베트남 및 국제 기술을 바탕으로 국제적인 품질의 제품을 제공하는 것은 우리 회사의 책임입니다. 온 마음과 감사를 담아 베트남 플라스틱 산업을 지원하는 산업 기준에 따라 운영됩니다.

비전

– 생산의 투명성, 책임, 고객과 주주의 평등한 대우를 바탕으로 비즈니스를 선도하고 신뢰할 수 있는 기업이 됩니다.

Minh Nguyen을 선택하는 이유

Minh Nguyen Plastic은 금형 제조 분야에서 다양한 분야의 품질을 갖춘 플라스틱 부품 제조 분야의 전문가입니다.

+ 금형 설계 및 제조

+ 사출성형

+ 장식 액세서리

+ 제품 조립

대부분의 고객은 제품에 라벨링을 요청합니다. 모양, 색상, 포장에 관계없이 제품에 로고를 라벨링하거나 인쇄할 수 있습니다. 자동 기계 시스템은 이를 빠르고 정확하게 수행합니다. 고객이 원하는 목적에 따라

– 현대식 기계 시스템은 선진국에서 수입됩니다.
– 생산 서비스 가격은 시장과 경쟁력이 있어 고객이 우리와 협력하고 동행할 수 있는 기회를 창출합니다.

핵심 가치

-마음을 담은 서비스, 다양한 품질! Minh Nguyen Plastic이 최우선으로 삼는 최고의 국제 생산 품질을 통해 각 제품에 안전하고 효과적인 생산 솔루션을 제공하여 기업의 지속 가능한 발전을 돕습니다. 귀하의 비즈니스가 지속 가능하게 발전하고 당사 브랜드가 세계로 뻗어나가는 기준을 통해 “베트남 플라스틱 산업”의 선도적인 가치를 유지합니다.

NMN은 플라스틱 산업의 다부문 투자 그룹입니다.

제조, 사출 성형 및 블로우 성형.
  • 완제품 가공
  • 100개가 넘는 산하 단위가 NMN과 협력하고 있습니다.

NMN의 회원 단위는 가족, 건강, 농업, 에너지, 부동산, 중공업 부동산, 관광 및 교육 분야에서 전국 각 지방과 도시에 걸쳐 운영됩니다. 국가 및 국가는 한국, 독일, 스위스, 중국입니다. , 대만, 미국,….

NMN은 베트남에서 효과적으로 운영되는 전문 다중 산업 투자 그룹이 되기 위해 강력한 전환을 하고 있습니다. NMN은 자본-인적 자원-기술 디지털 기술에 대한 표준 관리, 통제, 책임, 전문 관리 및 솔루션 그룹을 모토로 회원 단위 및 산하 단위의 집단적 힘에 공감하며 자신감 있고 도전을 받아들일 준비가 되어 있습니다. 지속 가능한 발전, 베트남 경제 발전과 국제 통합에 적극적으로 기여하며 지속 가능한 발전의 기준을 확고히 기반으로 합니다.

image
핵심 가치

왜 우리를 선택 했습니까

금형 설계 및 제조

다중 라인 생산

완제품 장식

전세계 배송

Minh Nguyen Plastic Company 소개

엄격한 품질 관리 시스템과 베트남 및 국제 첨단 기술을 기반으로 국제적인 품질의 제품을 제공합니다. 그것은 우리 회사의 책임입니다. 마음과 감사의 마음으로 개발과 지속 가능성의 사명을 가지고 베트남 플라스틱 산업을 지원하는 산업의 기준에 따라 운영됩니다.

Minh Nguyen Plastic은 금형 제조 분야에서 다양한 분야의 품질을 갖춘 플라스틱 부품 제조 분야의 전문가입니다.

image
25 +
Years of Experience. Urban design draws together the many standers of place-making
image
100 +
Team members for 24/7 Support. Urban design draws together the many standers of place-making
image
80 %
Projects completed Successfully. Urban design draws together the many standers of place-making
image
38 +
Countries, We Worked. Urban design draws together the many standers of place-making

Minh Nguyen 플라스틱이 달성한 성과

2020년에는 베트남 공산당 중앙위원회 서기장, 베트남 사회주의공화국 주석으로 임명됐다.

- Minh Nguyen 플라스틱 지원 산업 주식회사는 현재 삼성 그룹이 전자 및 가정용 전기 제품 생산 단지의 직접 공급 업체로 선정한 최초의 국내 기업 중 하나입니다. 삼성 전자 HCMC CE (SEHC) 프로젝트는 총 SHTP에 약 20억 달러 투자.

- Phuoc Thanh Plastic Company Limited의 일원인 Minh Nguyen Plastic Supporting Industry Joint Stock Company는 투자 자본을 통해 SHTP에서 52,000m2 이상의 규모를 갖춘 "Phuoc Thanh 첨단 기술 연구, 응용 및 생산 구역" 프로젝트의 투자자입니다. 1조 6천억 VND 이상의 가치를 지닌 플라스틱 부품, 기계 부품 및 하이테크 응용 금형 제조를 전문으로 하는 기업입니다....

shop-now 호치민시 인민위원회로부터 공로 증서
shop-now 호치민시 인민위원회로부터 공로 증서
shop-now 호치민시 인민위원회로부터 공로 증서
shop-now kcnx-cn 연합집행위원회 표창장
shop-now 2018 Sehc 최우수 공급업체상 수상
기능

측정, 테스트, 항해 및 제어 장비 제조; 세부사항: 로봇 제품 제조; 자동화, 자동 제어.

민응옌플라스틱

기계 및 사무기기 제조업(컴퓨터 및 컴퓨터 주변기기 제외)

민응옌플라스틱

기계 및 장비 수리(본사 기계가공, 폐기물 재활용, 전기도금 제외)

민응옌플라스틱

산업기계 및 장비 설치 (본사 기계가공, 폐기물 재활용, 전기도금 제외)

민응옌플라스틱